ochrana osobních údajů

GDPR

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zpracování osobních údajů naší společností. Naše informace zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost GORDA stainless s.r.o.  je ve správě pod Pavlem Gordou, se sídlem Kladno, Na vyhaslém 3164, PSČ 272 01, IČ: 08021848 (dále jen “SPOLEČNOST“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší SPOLEČNOSTÍ, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů SPOLEČNOSTÍ. SPOLEČNOST zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

SPOLEČNOST zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje SPOLEČNOST shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů SPOLEČNOSTÍ:

  • plnění smlouvy a poskytování služeb;
  • zajištění provozních činností;
  • účetní a daňové účely;
  • vymáhání pohledávek;
  • splnění právní povinnosti;
  • marketing (informační a produktové kampaně) AGENTURY;
  • ochrana majetku a osob.

Rozsah zpracování osobních údajů SPOLEČNOSTÍ:

SPOLEČNOST zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam, biometrické údaje v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje osobních údajů:

SPOLEČNOST získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
SPOLEČNOST vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a SPOLEČNOSTÍ společností a také významně zefektivní poskytování služeb.
SPOLEČNOST dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle SPOLEČNOSTI zpracovávány také Zpracovateli SPOLEČNOSTI, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů SPOLEČNOSTI jsou zejména:

náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, dodavatelé kamerových a přístupových systémů umístěných v prostorách provozovny SPOLEČNOSTI další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů, osoby, které poskytují správci služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít, jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností SPOLEČNOSTI.
SPOLEČNOST zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je A technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje SPOLEČNOST i od Zpracovatelů osobních údajů. SPOLEČNOST informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
SPOLEČNOST poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že SPOLEČNOST nebo smluvní Zpracovatel SPOLEČNOSTI provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

požádat SPOLEČNOST nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
požadovat, aby SPOLEČNOST nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

SPOLEČNOST vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.